รายงานผลการปฏิบัติราชการรายสัปดาห์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๒-๒๘ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๕-๒๑ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๘-๑๔ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑-๗ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๕-๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๘-๒๔ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๑-๑๗ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๔-๑๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๘ ก.ค.-๓ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๑-๒๗ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๔-๒๐ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ๗-๑๓ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๓๐ มิ.ย.-๖ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๓-๒๙ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๖-๒๒ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๙-๑๕ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒-๘ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๖ พ.ค.-๑ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๙-๒๕ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๒-๑๘ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๕-๑๑ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๘ เม.ย.-๔ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๑-๒๗ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๔-๒๐ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๗-๑๓ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๓๑ มี.ค.-๖ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๔-๓๐ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๗-๒๓ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๐-๑๖ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๓-๙ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๔ ก.พ.-๒ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๗-๒๓ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๐-๑๖ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๓-๙ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๗ ม.ค.-๒ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๐-๒๖ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๓-๑๙ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๖-๑๒ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๓-๒๙ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๖-๒๒ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๙-๑๕ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒-๘ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๕ พ.ย.-๑ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๘-๒๔ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๑-๑๗ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๔-๑๐ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๘ ต.ค.-๓ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๑-๒๗ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๔-๒๐ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๗-๑๓ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๓๐ ก.ย.-๖ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๓-๒๙ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๖-๒๒ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๙-๑๕ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒-๘ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๖ ส.ค.-๑ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๙-๒๕ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๒-๑๘ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๕-๑๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๙ ก.ค.-๔ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๒-๒๘ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๕-๒๑ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๘-๑๔ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑-๗ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๔-๓๐ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๗-๒๓ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๐-๑๖ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๓-๙ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๐-๒๖ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๓-๑๙ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๙ เม.ย.-๕ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๕-๒๑ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑-๗ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๕-๓๑ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๘-๒๔ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๑-๑๗ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๔-๑๐ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๕ ก.พ.-๓ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๘-๒๔ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๔-๑๐ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๘ ม.ค.-๓ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๑-๒๗ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๔-๒๐ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๗-๑๓ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๓๑ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙-๖ ม.ค. ๒๕๖๐)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๔-๓๐ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๗-๒๓ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๐-๑๖ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๓-๙ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๖ พ.ย.-๒ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๙-๒๕ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๒-๑๘ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๕-๑๑ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๙ ต.ค.-๔ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๒-๒๘ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑-๗ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๔-๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๗-๒๓ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๐-๑๖ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๓ – ๙ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๗ ส.ค.- ๒ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๐-๒๖ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๓-๑๙ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๖-๑๒ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๓๐ ก.ค.- ๕ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๓-๒๙ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๙-๑๕ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒-๘ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๕ มิ.ย.- ๑ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๘-๒๔ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๑-๑๗ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๔- ๑๐ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๘ พ.ค.- ๓ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๑-๒๗ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๕-๑๓ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๓-๒๙ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๖-๒๒ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒-๘ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๖ มี.ค.- ๑ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๙-๒๕ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๒-๑๘ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๕-๑๑ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๗ ก.พ.- ๔ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๓-๑๙ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๖-๑๒ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๓๐ ม.ค.- ๕ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๓-๒๙ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๖-๒๒ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๙-๑๕ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๓๐ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘-๘ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๙-๒๕ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๑๒-๑๘ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๕-๑๑ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (๒๘ พ.ย.-๔ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (วันที่ ๒๑ -๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๔ -๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (วันที่ ๗-๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (วันที่ ๓๑ ต.ค.-๖ พ.ย. ๒๕๕๘)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (วันที่ ๒๔–๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๗–๒๓ ต.ค. ๒๕๕๘)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๐–๑๖ ต.ค. ๒๕๕๘)