ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง

  ประกาศราคากลาง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)

ประกาศฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  ประกาศฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ข่าวสารทางราชการ

  ข่าวสารทางราชการ