โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน

วันนี้ (๓๑ ก.ค. ๖๑) เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานเลขานุการกรม ในงานฯ มีการบรรยาย เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน” โดย นายมานะ นิมิตมงคล เลขาธิการมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงเปิดโอกาสให้แบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหาแนวทางป้องกันและปราบปราบการทุจริตในภาครัฐของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาต่อไป

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

1 2 IMG_8212

วันนี้ (๒๖ ก.ค. ๖๑)  เวลา ๙.๓๐ น. ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภานางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา   จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  สังคม และประเทศชาติ  โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะประพฤติปฏิบัติและมุ่งมั่นรักษาคุณงามความดีตามพระราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   และเพื่อร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี ตั้งใจที่จะทำแต่ความดี ถวายเป็นพระราชกุศล อนึ่ง เมื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เรียบร้อยแล้ว เลขาธิการฯ ได้นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพรในคราวเดียวกันด้วย

IMG_8159 IMG_8160 IMG_8171

IMG_8212IMG_8185 IMG_8209

IMG_8228 IMG_8230IMG_8235

IMG_8237 IMG_8239 IMG_8245

IMG_8248 IMG_8250 IMG_8259

IMG_8260 IMG_8265 IMG_8268

IMG_8271 IMG_8273 IMG_8278

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางออนไลน์

2018-07-05_king10

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://web.ocsc.go.th/forking/ ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

คำอธิบายขั้นตอนการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

รายละเอียดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

36828613_1924386207619465_6211812991206162432_n 36837400_1924386267619459_2279480328152154112_n 36847735_1924386137619472_9188819810937470976_n

วันนี้ (๙ ก.ค. ๖๑) เวลา ๙.๓๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พร้อมร่วมพิจารณาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาต่อไป

36825391_1924386474286105_8362063774965825536_n36814484_1924386330952786_4714021602893758464_n36805465_1924386407619445_7567136461724581888_n

ทีมงานวารสารจันทรเกษมสาร และนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะทีมงานวารสารจันทรเกษมสาร และนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รวม ๑๕ คน ในโอกาสที่เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานเรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พร้อมนี้ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้มอบหมายให้นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา  ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายสรุปหลักเกณ์การใช้ภาษาไทยของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ หอประวัติ ชั้น ๑

จันทรเกษม20180704_180706_0005จันทรเกษม20180704_180706_0024จันทรเกษม20180704_180706_0030IMG_6782 IMG_6783 IMG_6784 IMG_6786 IMG_6788 IMG_6789 IMG_6790 IMG_6791 IMG_6792