สำนักงานเลขานุการกรม

นางสาวอารี พลดี

เลขานุการกรม

 

ฝ่ายแผนและประเมินผล

นางสาวจุฑามาส  อุ่นปุณฑริก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกมล  หมื่นยุทธ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายกิตติพล เพิ่มพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

งานบริหารทั่วไป

นางรัชนีวรรณ  ละออ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเศกสรร  ศึกษาการณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณิชาต์ ปราบมนตรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นายวิศรุต ขาวลิขิต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอภิษฐา อิ่มปิติวงษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวมณทิพา นิลถาวรกุลชัย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกังสดาล อนุพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

ฝ่ายคลัง

นางสมบุญ  ศรีชูเปี่ยม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

นางสาววราภรณ์  รอดไหม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวมนชยา ปานสำราญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนราวรรณ กันเกตุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนิตยา มีเสม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์

นางสาวกัณธวัฒน์ รัตนสุนทรสิทธิ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายอภิเดช  บุญสงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาววลัยพร  จรดล

เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

นายนคร เชียงของ

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

 

ลูกจ้างประจำ

น.ส.สุวัฒนา  โรจนประดิษฐ์

พนักงานพิมพ์

น.ส.อุไรวรรณ  รักวิทยา

พนักงานพิมพ์  กองธรรมศาสตร์ฯ

นางวริยา  สาลี

พนักงานพิมพ์  กองวิทยาศาสตร์

น.ส.อรไท  สานิเทศ

พนักงานพิมพ์  กองศิลปกรรม

นางธัญพร  เศวตนัย

พนักงานพิมพ์ กองศิลปกรรม

นายวิศาล  ศรีจาด

พนักงานขับรถยนต์

นายจิรโรจน์  พัฒนมงคลพงศ์

พนักงานขับรถยนต์

นายสนิท  วะมะพุทธา

พนักงานบริการ
นายสมดี  นาทองรัตน์ พนักงานบริการ

นายชัยพฤกษ์  เรือนก้อน

พนักงานบริการ

นางสมควร  อภัยนุช

พนักงานบริการ

นายสุรัตน์  ประกอบทอง

พนักงานบริการ

 

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวกุลนิษฐ์ ชูเมือง

พนักงานบริหารงานทั่วไป (ประจำชั้น ๒)

นางสาวทิพย์ภาภรณ์ ร้ายเภท

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวศุภาวดี เมฆแดง

พนักงานธรุการ ประจำฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นายเกรียงไกร บุญอินทร์ส่ง

พนักงานขับรถยนต์

นายพิษณุ ฉิมน้อย

พนักงานให้บริการงานห้องสมุด

นางสาววราภรณ์ บุญจันทร์

พนักงานบริการทั่วไป (ประจำชั้น ๕)

นายเกรียงไกร กุทาพรม

พนักงานบริการทั่วไป (ประจำชั้น ๔)

นางสาวดารารัตน์ แดงชม

พนักงานบริการทั่วไป (ประจำชั้น ๓)

นางสาวพัฒนา เครือแตง

พนักงานบริการทั่วไป (ประจำชั้น ๒)

พนักงานราชการ

นางทิพอำภรณ์  เป็นสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสุชัจจ์ นนตกร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวรุจิเรข  กิมประพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กองธรรมศาสตร์และการเมือง

นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ

ผู้อำนวยการกอง

 

งานธุรการ

นางวาสนา เอกสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศักดา มหิทธิการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณัฎฐิกา โพธิ์ศรีปัทมากุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐฏพัชร์  แสงสุรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๑

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอิสริยา เลาหตีรานนท์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ ภิรมจิตรผ่อง

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์ ยศกลาง

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๒

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ ทองตะโก

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวอารยา ถิรมงคลจิต

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

กองวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน

ผู้อำนวยการกอง

 

งานธุรการ

นางสาวสุกุลตรัตน์ ฉ่ำจิตรชื่น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมภพ สังข์ทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชนมน นาคโมรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๑

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นายญาณัฏฐ์ ไทรงาม

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวยลดา ใยประยูร

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวมณทิรา เกษมสุข

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๒

นางสาวสมทรง ศกุนตนาค

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางณัฐมาตย์ มูสิกะเจริญ

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวพจมาน เชยเดช

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวกนกพร  ชื่นใจดี

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

กองศิลปกรรม

นางนฤมล กรีพร

ผู้อำนวยการกอง

 

งานธุรการ

นางปัญจมา สุดสวาท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพัชรินทร์ แตงสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนันทนา แสนสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุภิญญา ขำปรางค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๑

นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๒

นางชวนพิศ เชาวน์สกุล

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวลัดดา วรลัคนากุล

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวศยามล แสงมณี

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวอัญชนา ไพจิตรหทัย

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๓

–ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริชาติ กิตินันทน์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางสาวนุชจรี เล็กบางพงศ์

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

 

ฝ่ายวิชาการที่ ๔

-ว่าง-

นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ

นางวรรณธนา มูลจันทร์

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นางธนิดา สุขจรนิ

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ

นายณพล พรประศาสน์สุข

นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ

ส่วนกลาง

นางดวงตา ตันโช

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

นางสาวบุญธรรม กรานทอง

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

-ว่าง-

นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ

นายต่อพงษ์ สถิติรัตน์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ