อัศเจรีย์ (exclamation mark)

         ชื่อเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ !

         มีหลักเกณฑ์การใช้ดังต่อไปนี้

๑. ใช้เขียนหลังคำ วลี หรือประโยคที่เป็นคำอุทาน

ตัวอย่าง

         (๑) อุ๊ย !
         (๒) กรรมจริง !
         (๓) เขาตายเสียแล้ว !

๒. ใช้เขียนหลังคำเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อให้ผู้อ่านทำเสียงได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเรื่องนั้น ๆ เมื่อไม่สามารถจะเขียนให้ถูกต้องเป็นตัวหนังสือได้

ตัวอย่าง

         (๑) โครม !
         (๒) ปัง !
         (๓) เปรี้ยง !

๓. ใช้เขียนหลังข้อความสั้น ๆ ที่ต้องการเน้นเป็นคำสั่งหรือคำเตือน เป็นต้น

ตัวอย่าง

         (๑) ไป !
         (๒) หยุด !
         (๓) ระวัง ! อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง !

 

ที่มา : หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ฯ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๖ (แก้ไขเพิ่มเติม) หน้า ๒๔