การอ่านบ้านเลขที่ 

     บ้านเลขที่ที่มีเครื่องหมายทับ “/” และบ้านเลขที่ที่ไม่มีเครื่องหมายทับ “/” มีหลักการอ่านเหมือนกัน คือ บ้านเลขที่ซึ่งมีตัวเลข ๒ หลัก ให้อ่านแบบจำนวนเต็ม ถ้ามีตัวเลข ๓ หลักขึ้นไป ให้อ่านแบบเรียงตัวหรือแบบจำนวนเต็มก็ได้ ส่วนตัวเลขหลังเครื่องหมายทับ “/” ให้อ่านเรียงตัว เช่น 

บ้านเลขที่ ๑๐                อ่านว่า   บ้าน-เลก-ที่ สิบ
บ้านเลขที่ ๔๑๔              อ่านว่า   บ้าน-เลก-ที่ สี่-หฺนึ่ง-สี่
หรือ      บ้าน-เลก-ที่ สี่-ร้อย-สิบ-สี่
บ้านเลขที่ ๕๖/๓๔๒        อ่านว่า   บ้าน-เลก-ที่ ห้า-สิบ-หก ทับ สาม-สี่-สอง
บ้านเลขที่ ๖๕๗/๒๑         อ่านว่า   บ้าน-เลก-ที่ หก-ห้า-เจ็ด ทับ สอง-ห ฺนึ่ง
หรือ      บ้าน-เลก-ที่ หก-ร้อย-ห้า-สิบ-เจ็ด ทับ-สอง- ห ฺนึ่ง

กลุ่มตัวเลขที่มีเลข ๐ นำหน้า อ่านเรียงตัวเสมอ เช่น

บ้านเลขที่ ๐๘๖๔/๑๑๐๘ อ่านว่า   บ้าน-เลก-ที่ สูน-แปด-หก-สี่-ทับ-หฺนึ่ง-หฺนึ่ง-สูน-แปด

ที่มา  หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๗๑