การอ่านวิสามานยนามทั่วไป

คำ

อ่านว่า

เกษตรศาสตร์ (ชื่อมหาวิทยาลัย) กะ-เสด-สาด
จันทรเกษม จัน-กะ-เสม
จิตรลดารโหฐาน จิด-ละ-ดา-ระ-โห-ถาน
ทักษิณราชนิเวศน์ ทัก-สิน-ราด-ชะ-นิ-เวด
เทวราชมเหศวร (ชื่อพระทวาร) เท-วะ-ราด-มะ-เหด
นิทราชาคริต นิด- ท ฺ รา-ชา- ค ฺ ริด
เนติบัณฑิตยสภา เน-ติ-บัน-ดิด-ตะ-ยะ-สะ- พา
พรหมบุตร พ ฺ รม-มะ-บุด, พ ฺ รม-บุด
ภูพิงคราชนิเวศน์ พู-พิง-ราด-ชะ-นิ-เวด
รัตนโกสินทรศก รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก
ราชบัณฑิตยสถาน ราด-ชะ-บัน-ดิด-ตะ-ยะ-สะ-ถาน
โลกนิติ โลก-กะ-นิด
ศรีนครินทรวิโรฒ สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด
ศรีสมรรถชัย สี-สะ- ห ฺ มัด-ถะ-ไช
ศิวโมกขพิมาน สิ-วะ-โมก-ขะ-พิ-มาน, สิ-วะ-โมก-พิ-มาน
สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สม-เด็ด-เจ้า-ฟ้า-เพ็ด-ชะ-รัด-ราด-ชะ-สุ-ดา
สมเด็จพระเทพรัตนฯ สม-เด็ด- พ ฺ ระ-เทบ-พะ-รัด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สม-เด็ด- พ ฺระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-สุ-ดา-สะ-ห ฺยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี*, หรือ สม-เด็ด- พ ฺระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-ชะ-สุ-ดา-สะ-ห ฺยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สม-เด็ด- พ ฺ ระ-บอ-รม-มะ-โอ-ระ-สา-ทิ-ราด-สะ-ห ฺ ยาม- มะ-กุด-ราด-ชะ-กุ-มาน
สมิหรา สะ-มิ- ห ฺ รา
สยามรัฐ (ชื่อหนังสือพิมพ์) สะ- ห ฺ ยาม-รัด
สยามรัฐสีมา สะ- ห ฺ ยาม-มะ-รัด-ถะ-สี-มา, สะ- ห ฺ ยาม-รัด-ถะ-สี-มา
สยามานุสสติ สะ- ห ฺ ยาม-มา-นุด-สะ-ติ, สะ- ห ฺ ยา-มา-นุด-สะ-ติ
หริภุญชัย หะ-ริ-พุน-ไช, หะ- ห ฺ ริ-พุน-ไช  
อมรินทรวินิจฉัย อะ-มะ-ริน-วิ-นิด-ไฉ, อำ-มะ-ริน-วิ-นิด-ไฉ
 

 *ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๓/๓๘๓๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔

ที่มา  หนังสืออ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๔๙-๕๐