การอ่านตัวเลขที่มีจุดทศนิยม

        ๑. ตัวเลขหน้าจุดทศนิยม ให้อ่านแบบจำนวนเต็ม ตัวเลขหลังจุดทศนิยม ให้อ่านแบบเรียงตัว เช่น

เขียน

อ่านว่า

๑.๒๓๕    หฺนึ่ง-จุด-สอง-สาม-ห้า 
๕๑.๐๘    ห้า-สิบ-เอ็ด-จุด-สูน-แปด

            
        ๒. ตัวเลขที่เป็นเงินตรา หรือ หน่วยนับ ให้อ่านตามหน่วยเงินตรา หรือ หน่วยนับนั้น ๆ เช่น

เขียน

อ่านว่า

๕.๘๐ บาท  

ห้า-บาด-แปด-สิบ-สะ-ตาง
๘.๖๕ ดอลลาร์  แปด-ดอน-ล่า-หก-สิบ-ห้า-เซ็น
๓.๕๘ เมตร สาม-เมด-ห้า-สิบ-แปด-เซ็น-ติ-เมด
๒.๒๐๕ กิโลกรัม  สอง-กิ-โล-กฺรำ- สอง-ร้อย- ห้า-กฺรำ

ที่มา  หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖,
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
หน้า ๖๗-๖๘