การอ่านคำหรือข้อความที่มีเครื่องหมายวงเล็บกำกับอยู่

       เมื่อมีเครื่องหมายวงเล็บเปิด ให้อ่านว่า วงเล็บเปิด และเมื่อถึงเครื่องหมายวงเล็บปิดให้อ่านว่า วงเล็บปิด เช่น

       ปวาฬ (แก้วประพาฬ คือหินแก้วชนิดหนึ่งเกิดจากหินปะการัง)

       อ่านว่า ปะ-วาน  วง-เล็บ-เปิด  แก้ว-ป ฺระ-พาน … หิน-ปะ-กา-รัง  วง-เล็บ-ปิด

ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๐