การอ่านเครื่องหมายไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย

        เครื่องหมายไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย ใช้ละคำที่รู้กันดีอยู่แล้ว โดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคำพอเป็นที่เข้าใจ เวลาอ่านต้องอ่านเต็มคำ เช่น

กรุงเทพฯ อ่านว่า กฺรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน
ทูลเกล้าฯ อ่านว่า ทูน-เกฺล้า-ทูน-กฺระ-หฺม่อม
โปรดเกล้าฯ อ่านว่า โปฺรด-เกฺล้า-โปฺรด-กฺระ-หฺม่อม
ล้นเกล้าฯ อ่านว่า ล้น-เกฺล้า-ล้น-กฺระ-หฺม่อม

 

ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๑-๘๒