การอ่านชื่ออำเภอ กิ่งอำเภอ (บางชื่อ)

 

คำ

 

อ่านว่า

 

หมายเหตุ

กมลาไสย กะ-มะ-ลา-ไส จ.กาฬสินธุ์
กันทรลักษ์ กัน-ทะ-ระ-ลัก จ.ศรีสะเกษ
กันทรวิชัย กัน-ทะ-ระ-วิ-ไช จ.มหาสารคาม
กันทรารมย์ กัน-ทะ-รา-รม จ.ศรีสะเกษ
กาญจนดิษฐ์ กาน-จะ-นะ-ดิด จ.สุราษฎร์ธานี
กุมภวาปี กุม-พะ-วา-ปี จ.อุดรธานี
เกษตรวิสัย กะ-เสด-วิ-ไส จ.ร้อยเอ็ด
เกษตรสมบูรณ์ กะ-เสด-สม-บูน จ.ชัยภูมิ
แกลง แ ก ฺ ลง จ.ระยอง
โกรกพระ

โ ก ฺ รก– พ ฺ ระ

จ.นครสวรรค์
ขนอม ขะ- ห ฺ นอม จ.นครศรีธรรมราช
ขลุง ข ฺ ลุง จ.จันทบุรี
ขาณุวรลักษบุรี ขา-นุ-วอ-ระ-ลัก-สะ-บุ-รี, ขา-นุ-วอ-ระ-ลัก-บุ-รี จ.กำแพงเพชร
เขมราฐ เข-มะ-ราด จ.อุบลราชธานี
เขวาสินรินทร์ เข ฺวา-สิน-ริน จ. สุรินทร์
เขาคิชฌกูฏ* เขา-คิด-ชะ-กูด จ. จันทบุรี
เขาชัยสน เขา-ไช-สน จ. พัทลุง
ครบุรี คอน-บุ-รี จ.นครราชสีมา
คลองขลุง ค ฺ ลอง- ข ฺ ลุง จ.กำแพงเพชร
คีรีรัฐนิคม คี-รี-รัด-นิ-คม จ.สุราษฎร์ธานี
จตุรพักตร์พิมาน จะ-ตุ-ระ-พัก-พิ-มาน จ.ร้อยเอ็ด
จักราช จัก-กะ- ห ฺ ราด จ.นครราชสีมา
ฉวาง ฉะ- ห ฺ วาง จ.นครศรีธรรมราช
ชัยบาดาล ไช-บา-ดาน จ.ลพบุรี
ชาติตระการ ชาด- ต ฺ ระ-กาน จ.พิษณุโลก
ชุมพลบุรี ชุม-พน-บุ-รี จ.สุรินทร์
ไชยวาน ไช-วาน จ.อุดรธานี
เดชอุดม เดด-อุ-ดม จ.อุบลราชธานี
ตรอน ต ฺ รอน จ.อุตรดิตถ์
ถลาง ถะ- ห ฺ ลาง จ.ภูเก็ต
ทัพทัน ทับ-ทัน จ.อุทัยธานี
เทพสถิต เทบ-สะ-ถิด จ.ชัยภูมิ
ธวัชบุรี ทะ-วัด-บุ-รี จ.ร้อยเอ็ด
ธัญบุรี ทัน-ยะ-บุ-รี จ. ปทุมธานี
นครชัยศรี นะ-คอน-ไช-สี จ.นครปฐม
นากลาง นา- ก ฺ ลาง จ.หนองบัวลำภู
นาทวี นา-ทะ-วี จ.สงขลา
บรบือ บอ-ระ-บือ จ.มหาสารคาม
บรรพตพิสัย บัน-พด-พิ-ไส จ.นครสวรรค์
บางพลี บาง- พ ฺ ลี จ.สมุทรปราการ
บ้านเขว้า บ้าน-เ ข ฺ ว้า จ.ชัยภูมิ
บ้านแพรก บ้าน-แ พ ฺ รก จ.พระนครศรีอยุธยา
บุณฑริก บุน-ทะ-ริก จ.อุบลราชธานี
ปทุมรัตต์ ปะ-ทุม-รัด จ.ร้อยเอ็ด
ปราณบุรี ป ฺ ราน-บุ-รี จ.ประจวบคีรีขันธ์
พนัสนิคม พะ-นัด-นิ-คม จ.ชลบุรี
พยัคฆภูมิพิสัย พะ-ยัก-คะ-พูม-พิ-ไส จ.มหาสารคาม
พรรณานิคม พัน-นา-นิ-คม จ.สกลนคร
พรหมคีรี พ ฺ รม-คี-รี จ.นครศรีธรรมราช
พรหมบุรี พ ฺ รม-บุ-รี จ.สิงห์บุรี
พรหมพิราม พ ฺ รม-พิ-ราม จ.พิษณุโลก
เมืองสรวง เมือง-สวง จ.ร้อยเอ็ด
แม่จริม แม่-จะ-ริม จ.น่าน
แม่สรวย แม่-สวย จ.เชียงราย
รัตภูมิ รัด-ตะ-พูม จ.สงขลา
ราษีไศล รา-สี-สะ-ไ ห ฺ ล จ.ศรีสะเกษ
วัดเพลง วัด-เ พ ฺ ลง จ.ราชบุรี
วานรนิวาส วา-นอน-นิ-วาด จ.สกลนคร
วาริชภูมิ วา-ริด-ชะ-พูม จ.สกลนคร
ศรีมหาโพธิ สี-มะ-หา-โพด จ.ปราจีนบุรี
ศรีสัชนาลัย สี-สัด-ชะ-นา-ไล จ.สุโขทัย
ศีขรภูมิ สี-ขอ-ระ-พูม จ.สุรินทร์
สนามชัยเขต สะ- ห ฺ นาม-ไช-เขด จ.ฉะเชิงเทรา
สรรคบุรี สัน-คะ-บุ-รี จ.ชัยนาท
สรรพยา สับ-พะ-ยา จ.ชัยนาท
สวี สะ- ห ฺ วี จ.ชุมพร
สหัสขันธ์ สะ-หัด-สะ-ขัน จ.กาฬสินธุ์
สังขละบุรี สัง- ข ฺ ละ-บุ-รี จ.กาญจนบุรี
สัตหีบ สัด-ตะ-หีบ จ.ชลบุรี
สุวรรณคูหา สุ-วัน-นะ-คู-หา จ.หนองบัวลำภู
เสนา เส-นา จ.พระนครศรีอยุธยา
เสนางคนิคม เส-นาง-คะ-นิ-คม จ.อำนาจเจริญ
เสลภูมิ เส-ละ-พูม จ.ร้อยเอ็ด
ห้วยแถลง ห้วย-ถะ-แ ห ฺ ลง จ.นครราชสีมา
อรัญประเทศ อะ-รัน-ยะ- ป ฺ ระ-เทด จ.สระแก้ว
อัมพวา อำ-พะ-วา จ.สมุทรสงคราม
อากาศอำนวย อา-กาด-อำ-นวย จ.สกลนคร
อุทุมพรพิสัย อุ-ทุม-พอน-พิ-ไส จ.ศรีสะเกษ
อุบลรัตน์ อุ-บน-รัด จ.ขอนแก่น

*กิ่งอำเภอ

ที่มา  หนังสือ อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๕๒-๕๕