การอ่านเครื่องหมายอัญประกาศ

        เมื่อมีเครื่องหมายอัญประกาศเปิด ให้อ่านว่า อัญประกาศเปิด และเมื่อถึงเครื่องหมายอัญประกาศปิด ให้อ่านว่า อัญประกาศปิด

        ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า และใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดทุกย่อหน้า ให้อ่าน อัญประกาศเปิด เฉพาะเมื่อเริ่มต้นข้อความเท่านั้น และอ่าน อัญประกาศปิด เมื่อจบข้อความ เช่น

        ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า
        “…ดูกร ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบ ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ ฯลฯ 
        “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศ บางคราวก็ตกลงทางโคน บางคราวก็ตกลงทางขวาง บาง คราวก็ตกลงทางปลาย แม้ฉันใด สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชา เป็นที่กางกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยว ไปมาอยู่ ก็ฉันนั้นแล บางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่ปรโลก บางคราวก็จากปรโลกมาสู่โลกนี้ ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะว่า สงสารกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้”

        อ่านว่า

        คฺรั้ง-หฺนึ่ง-พฺระ-พุด-ทะ-อง-ตฺรัด-ว่า
อัน-ยะ-ปฺระ-กาด-เปิด
        ดู-กอน-พิก-สุ
        เบื้อง-ปฺลาย-ไม่-ได้ อัน-ยะ-ปฺระ-กาด-ปิด

ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๐