งานกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์

        ราชา ศัพท์ที่นำมาแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของราชาศัพท์ที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ของราชบัณฑิตยสถาน กำลังพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การใช้ ซึ่งในที่นี้ได้เลือกคำที่ใช้ราชาศัพท์คำเดียวกันกับทุกลำดับชั้นมาเสนอ คือใช้กับพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า ทั้งนี้ราชาศัพท์ยังมีใช้แตกต่างกันตามลำดับชั้นของเจ้านายด้วย นอกจากนี้ แม้ทราบว่าคำสามัญคำใดใช้ราชาศัพท์คำใดและใช้กับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย ลำดับชั้นใดแล้ว ยังต้องพิจารณาบริบทหรือข้อความแวดล้อมในประโยคหรือข้อความที่นำราชาศัพท์ไป ใช้ด้วยเพื่อให้สื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน.

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

นางสาวสุปัญญา ชมจินดา
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำสามัญ

ราชาศัพท์

กราบ ทรงกราบ
กิน เสวย
คุกเข่า คุกพระชงฆ์
เจิม ทรงเจิม
ชอบ, รัก, เอ็นดู โปรด
ดู ทอดพระเนตร
นั่ง ประทับ
แปรงฟัน ชำระพระทนต์, แปรงพระทนต์
ยืน ทรงยืน
ระลึกถึง ทรงระลึกถึง
รับศีล, ถือศีล ทรงศีล
เรียน, เขียน, อ่าน ทรงพระอักษร
ล้างเท้า ชำระพระบาท
ล้างมือ ชำระพระหัตถ์
ล้างหน้า สรงพระพักตร์
เล่าเรียน ทรงเล่าเรียน
แล่นเรือใบ ทรงเรือใบ
ศึกษา ทรงศึกษา
สบาย ทรงพระสำราญ
สุขสบาย ทรงพระเกษมสำราญ
อาบน้ำ สรงน้ำ, สรง

 

อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)