การอ่านตัวเลขที่แสดงมาตราส่วน หรือ อัตราส่วน 

 เช่น

เขียน

อ่านว่า

๑:๑๐๐,๐๐๐  หฺนึ่ง-ต่อ-แสน  หรือ  หฺนึ่ง-ต่อ-หฺนึ่ง-แสน
๑:๒:๔  หฺนึ่ง-ต่อ-สอง-ต่อ-สี่ที่มา  หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๖๙