ติดต่อ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
ที่ทำการ  สนามเสือป่า แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐, ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๗๗
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐, ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๑
อีเมล สอบถาม ข้อมูล ศัพท์ ripub@royin.mail.go.th
อีเมล สอบถาม หนังสือ สั่งซื้อหนังสือ ribook@royin.mail.go.th
สอบถาม ข้อมูล  ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐
ด้านศิลปศาสตร์และการใช้ภาษา

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๓๗ , ๓๐๑๒

ด้านสังคมศาสตร์

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๕๐๑๗

ด้านวิทยาศาสตร์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๓
หรือ กด ๐ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่รับสาย

รถโดยสารประจำทาง : ทุกสายที่ผ่านพระบรมรูปทรงม้า เช่น สาย ๑๖, ๗๐, ๗๒, ๕๐๓, ๕๐๙ ฯลฯ (ดูรายละเอียดเส้นทางเดินรถได้ที่ www.bmta.co.th)

แผนที่ใหม่
สำนักงานเลขานุการกรม 
เลขานุการกรม ต่อ ๓๐๙๙ สายตรง ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๗๙
ห้องจำหน่ายหนังสือ
ต่อ ๑๐๒๐, ๑๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๒
อีเมล ribook@royin.mail.go.th
งานบริหารทั่วไป ต่อ ๒๐๐๖, ๒๐๐๙
ฝ่ายคลัง ต่อ ๒๐๑๖, ๒๐๒๔, ๒๐๑๕, ๒๐๑๒ สายตรง ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๗๘
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ต่อ ๑๐๓๑, ๑๐๓๒ สายตรง ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๘
ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ ต่อ ๑๐๓๙, ๑๐๓๘, ๑๐๓๖, ๒๐๑๙
ห้องสมุด ต่อ ๑๐๒๔
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐
อีเมล ripub@royin.mail.go.th

กองธรรมศาสตร์และการเมือง ต่อ ๕๐๑๘, ๔๐๔๔, ๔๐๔๕, ๔๐๔๘, ๕๐๐๔
สอบถามศัพท์ กฎหมาย ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กฎหมายไทย จิตวิทยา ประชากรศาสตร์ ปรัชญา ไตรปิฎก รัฐศาสตร์
ศาสนา ศึกษาศาสตร์ ชื่อประเทศ เมืองหลวง ถนน ตำบล แม่น้ำ
๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐

ต่อ ๕๐๑๗

อีเมล ripub@royin.mail.go.th

โทรสาร ต่อ ๕๐๐๑, ๕๐๐๓, ๕๐๑๕
กองศิลปกรรม  ต่อ ๓๐๐๔
สอบถามศัพท์ ด้านภาษาไทย

ราชาศัพท์ ศัพท์วรรณกรรม วรรณคดี ดนตรีสากล ภาษาศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐

ต่อ ๒๐๓๗ , ๓๐๑๒

อีเมล ripub@royin.mail.go.th

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕
กองวิทยาศาสตร์  ต่อ ๔๐๑๒
สอบถามศัพท์ วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีทางภาพ ธรณีวิทยา ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ พฤกษศาสตร์ พลังงาน แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สัตววิทยา

๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๓

อีเมล ripub@royin.mail.go.th

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๔๐๑๙
ผู้บริหาร ( นายกราชบัณฑิตยสภา, อุปนายกฯ, เลขาธิการฯ, รองเลขาธิการฯ)  ติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าห้อง ต่อ ๑๐๓๙, ๑๐๓๘, ๑๐๓๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐, ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๓๘
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ ๑๐๑๐, ๑๐๐๘, ๑๐๑๑
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ต่อ ๑๐๑๙ สายตรง ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๐
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๒
อีเมล ripub@royin.mail.go.th