มหัพภาค (full stop, period)

        ชื่อเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ .

        มีหลักเกณฑ์การใช้ดังต่อไปนี้

        ใช้เพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือจบความ

ตัวอย่าง

        (๑) คอยที่นี่.
        (๒) ปูชนียสถาน เป็นสถานที่เนื่องด้วยศาสนา ซึ่งเป็นที่ควรแก่การเคารพบูชา เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระปฐมเจดีย์.

ในกรณีที่ประโยคนั้น ๆ มีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายวงเล็บอยู่ด้วย ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาคไว้หลังสุด

ตัวอย่าง

        (๓) ดังที่มีกล่าวไว้ในพระสูตรว่า “ขณะเมื่ออสูรถือเอาซึ่งรูปร่างเป็นตัวตนยืนอยู่บนสันเพชรในกลางมหาสมุทร ความลึกแห่งทะเล ซ่อนร่างกายไว้ครึ่งหนึ่ง ส่วนที่สูงดั่งยอดเขาพระสุเมรุ คือ เศียรของอสูรเห็นตระหง่าน.
        (๔) ยังส่วยสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งยอมให้ชาวหัวเมืองหาส่งแทนเข้าเวรรับราชการอีกหลายอย่าง (สิ่งของเหล่านั้นแจ้งรายชื่ออยู่ในพระคลังสินค้าซึ่งจะกล่าวต่อไป).

ที่มา : หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ฯ หน้า ๑