การอ่านชื่อถนน ตรอก ซอย (เฉพาะบางชื่อ)
ในเขตกรุงเทพมหานคร

คำ

อ่านว่า

กมลสถิตย์ (ซอย) กะ-มน-สะ-ถิด
กิจพานิช (ถนน) กิด-พา-นิด
กุศลศิลป์ (ซอย) กุ-สน-สิน
กุศลสมาคร (ตรอก) กุ-สน-สะ-มา-คอน
เกตุนุติ (ซอย) เกด-นุด
โกศลอุดมวิทย์ (ซอย) โก-สน-อุ-ดม-วิด
คชเสนี (ซอย) คด-ชะ-เส-นี
จักรพงษ์ (ถนน) จัก- ก ฺ ระ-พง
จักรเพชร (ถนน) จัก-เพ็ด
จิตรเกษม (ซอย) จิด-กะ-เสม
เจตศึกษา (ตรอก) เจด-ตะ-สึก-สา
ชัยลาภ (ซอย) ไช-ยะ-ลาบ
ชัยสมรภูมิ (ซอย) ไช-สะ-หฺมอน-ระ-พูม, ไช-สะ- ห ฺ มอ-ระ-พูม
โชติสหาย (ซอย) โชด-สะ-หาย
ทิตยเกษร (ซอย) ทิด-ตะ-ยะ-เก-สอน
เทพทาน (ซอย) เทบ-พะ-ทาน
เทพนิมิตร (ซอย) เทบ-นิ-มิด
เทพประสิทธิ์ (ซอย) เทบ- ป ฺ ระ-สิด
ธรรมนูญ (ซอย) ทำ-มะ-นูน
นรรัตน์ (ซอย) นอ-ระ-รัด
นรอุทิศ (ซอย) นอ-ระ-อุ-ทิด
ประโชติการ (ถนน) ป ฺ ระ-โช-ติ-กาน
ประดิษฐ์โหรการ (ซอย) ป ฺ ระ-ดิด-โห-ระ-กาน
พรหมไทย (ซอย) พ ฺ รม-ไท
พหลโยธิน (ถนน) พะ-หน-โย-ทิน
พัฒนพงษ์ (ถนน) พัด-พง
พัฒนเวช (ซอย) พัด-ทะ-นะ-เวด
พัฒนศิลป์ (ซอย) พัด-ทะ-นะ-สิน
เพชรบุรี (ถนน) เพ็ด-ชะ-บุ-รี, เพ็ด-บุ-รี
เพชรเกษม (ถนน) เพ็ด-ชะ-กะ-เสม, เพ็ด-กะ-เสม
แพร่งสรรพศาสตร์ (ถนน) แ พ ฺ ร่ง-สัน-พะ-สาด
ภูมิจิตร (ซอย) พู-มิ-จิด
มหธราดล (ซอย) มะ-หะ-ทะ-รา-ดน
มหรรณพ (ถนน) มะ-หัน-นบ
มิตรสัมพันธ์ (ถนน) มิด-สำ-พัน
เมฆสวัสดิ์ (ซอย) เมก-สะ- ห ฺ วัด
ยมราชสุขุม (ถนน) ยะ-มะ-ราด-สุ-ขุม
รัฏภัณฑ์ (ซอย) รัด-ตะ-พัน
ราชดำเนิน (ถนน) ราด-ชะ-ดำ-เนิน
ราชดำริ (ถนน) ราด-ชะ-ดำ- ห ฺ ริ
ราชเทวี (ถนน) ราด-ชะ-เท-วี
ราชประสงค์ (ถนน) ราด-ชะ- ป ฺ ระ-สง
ราชปรารภ (ถนน) ราด-ชะ- ป ฺ รา-รบ
ราชวิถี (ถนน) ราด-ชะ-วิ-ถี
วรจักร (ซอย) วอ-ระ-จัก
วรพงษ์ (ซอย) วอ-ระ-พง
วิเชียรสุขสรรค์ (ซอย) วิ-เชียน-สุก-สัน
วิสุทธิกษัตริย์ (ถนน) วิ-สุด-กะ-สัด
วุฒิไชย (ซอย) วุด-ทิ-ไช
เวตวัน (ซอย) เว-ตะ-วัน
ศรีสรราช (ซอย) สี-สอ-ระ-ราด
เศรษฐศิริ (ถนน) เสด-สิ- ห ฺ ริ
สุขจิตต์ (ซอย) สุก-จิด
สุนทรโกษา (ถนน) สุน-ทอน-โก-สา
สุภัทรผล (ซอย) สุ-พัด-ทะ-ระ-ผน
สุวรรณสวัสดิ์ (ซอย) สุ-วัน-สะ- ห ฺ วัด
อรรคพรรค (ซอย) อัก-คะ-พัก
อรรคพัสดุ (ซอย) อัก-คะ-พัด-สะ-ดุ
อรรถกวี (ซอย) อัด-ถะ-กะ-วี
อรรถวิมล (ซอย) อัด-ถะ-วิ-มน
อัคนีดำริ (ซอย) อัก-คะ-นี-ดำ- ห ฺ ริ
อัครนิธิ (ซอย) อัก- ค ฺ ระ-นิ-ทิ
อิศรานุภาพ (ตรอก) อิด-สะ-รา-นุ-พาบ
อุดมมิตร (ซอย) อุ-ดม-มิด

ที่มา  หนังสือ อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๕๕-๕๘