ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ดวงตา-ตันโช

นางดวงตา ตันโช

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

บุญธรรม

นางสาวบุญธรรม กรานทอง

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

ลนก

นางสาวอารี พลดี

เลขานุการกรม

IMG_9367

นางนฤมล กรีพร

ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม

พี่อ้อม

นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน

ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์

IMG_9366

 นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ

ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง