อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยคืออะไร?

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยเป็นหนังสือที่ราชบัณฑิตยสถานจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตร์ครอบคลุมลักษณะภูมิศาสตร์ทั้งทางด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา มีแผนที่ และภาพประกอบมาจัดทำคำอธิบายในรูปแบบของอักขรานุกรม (เรียงชื่อตามตัวอักษร)

หมายเหตุ

ชื่อแม่น้ำและลำน้ำ ซึ่งมีคำว่า น้ำ– น้ำแม่– ลำ– เป็นคำประกอบ ได้ใช้วิสามานยนามเป็นคำตั้ง และใส่คำประกอบไว้ในวงเล็บ เช่น น้ำขุนฝาง ใช้ว่า ขุนฝาง (น้ำ–) น้ำแม่กก ใช้ว่า กก (น้ำแม่–) ลำค้างพลู ใช้ว่า ค้างพลู (ลำ–)

ชื่อที่ต้องการค้น