นักวรรณศิลป์ของราชบัณฑิตยสถานได้รวบรวมคำย่อที่มีผู้สอบถามบ่อยมาเผยแพร่ดังรายการที่ปรากฏในหน้านี้และหน้าต่อ ๆ ไป  ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐,    ส่งคำถามทางเว็บบอร์ด,  ส่งคำถามทางหัวข้อ “ติดต่อเรา”   หรือติดต่อทาง e-mail :   ripub@royin.mail.go.th

ดอกเตอร์ ดร.
เด็กชาย .ช.
เด็กหญิง .ญ.
ทันตแพทย์ ทพ.
ทันตแพทย์หญิง ทพญ.
เทคนิคการแพทย์ ทนพ.
เทคนิคการแพทย์หญิง ทนพญ.
นางสาว .ส.
นายแพทย์ นพ.
นายสัตวแพทย์ นสพ. (ผู้จบปริญญา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.
แพทย์หญิง พญ.
เภสัชกร ภก.
เภสัชกรหญิง ภกญ.
รองศาสตราจารย์ รศ.
ศาสตราจารย์ .
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ .
ศาสตราจารย์พิเศษ .
สัตวแพทย์ สพ. (ผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ทั้งชายและหญิง)
สัตวแพทย์หญิง สพญ. (ผู้จบปริญญา)
สารวัตรใหญ่ สวญ.
เสนาธิการ เสธ.
หม่อมเจ้า .จ.
หม่อมราชวงศ์ .ร.ว.
หม่อมหลวง .ล.
มกราคม .ค.
กุมภาพันธ์ .พ.
มีนาคม มี.ค.
เมษายน เม.ย.
พฤษภาคม .ค.
มิถุนายน มิ.ย.
กรกฎาคม .ค.
สิงหาคม .ค.
กันยายน .ย.
ตุลาคม .ค.
พฤศจิกายน .ย.
ธันวาคม .ค.
กรัม .
กิโลกรัม กก.
กิโลเมตร กม.
กิโลลิตร กล.
เซนติกรัม ซก.
เซนติเกรด .
เซนติเมตร ซม.
เซนติลิตร ซล.
เดคากรัม ดคก.
เดคาเมตร ดคม.
เดคาลิตร ดคล.
เดซิกรัม ดก.
เดซิเมตร ดม.
เดซิลิตร ดล.
ตาราง ตร.
ตารางกิโลเมตร ตร.กม.
ตารางเมตร ตร..
ตารางวา ตร..
มิลลิกรัม มก.
มิลลิเมตร มม.
มิลลิลิตร มล.
เมตร .
เมตริกตัน .
ลิตร .
ลูกบาศก์ ลบ.
ลูกบาศก์เมตร ลบ..
วา .
เฮกโตกรัม ฮก.
เฮกโตเมตร ฮม.
เฮกโตลิตร ฮล.