การอ่านเครื่องหมายไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา

        เมื่อมีเครื่องหมายไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา ควรหยุดเล็กน้อยก่อน แล้วจึงอ่านว่า ละ ละ ละ แล้วหยุดเล็กน้อยก่อนอ่านข้อความต่อไป เช่น

ที่เกิดมีภาษาไทย…ก็เพราะแต่ละภาษาสืบต่อภาษาของตนไว้

อ่านว่า     ที่-เกิด-มี-พา-สา-ไท ละ-ละ-ละ
                ก็-เพฺราะ-แต่-ละ-พา-สา-สืบ-ต่อ-พา-สา- ของ-ตน-ไว้

ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๒