• แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๒
  • แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๓