การอ่านชื่อจังหวัด (บางจังหวัด)

จังหวัด

อ่านว่า

กาญจนบุรี กาน-จะ-นะ-บุ-รี, กาน-บุ-รี
กาฬสินธุ์ กา-ละ-สิน
จันทบุรี จัน-ทะ-บุ-รี, จัน-บุ-รี
ฉะเชิงเทรา ฉะ-เชิง-เซา
ชลบุรี ชน-บุ-รี
ชัยนาท ไช-นาด
ชัยภูมิ ไช-ยะ-พูม
ธนบุรี ทน-บุ-รี
นนทบุรี นน-ทะ-บุ-รี, นน-บุ-รี
ปทุมธานี ปะ-ทุม-ทา-นี
พิษณุโลก พิด-สะ-นุ-โลก
เพชรบุรี เพ็ด-ชะ-บุ-รี, เพ็ด-บุ-รี
เพชรบูรณ์ เพ็ด-ชะ-บูน
ราชบุรี ราด-ชะ-บุ-รี, ราด-บุ-รี
ลพบุรี ลบ-บุ-รี
สกลนคร สะ-กน-นะ-คอน
สมุทรปราการ สะ- ห ฺ มุด- ป ฺ รา-กาน
สมุทรสงคราม สะ- ห ฺ มุด-สง- ค ฺ ราม
สมุทรสาคร สะ- ห ฺ มุด-สา-คอน
สระบุรี สะ- ห ฺ ระ-บุ-รี
สุพรรณบุรี สุ-พัน-บุ-รี
อุตรดิตถ์ อุด-ตะ-ระ-ดิด

ที่มา  หนังสือ อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๕๑