การอ่านเครื่องหมายไปยาลใหญ่ หรือ เปยยาลใหญ่

๕.๑ เครื่องหมายไปยาลใหญ่ หรือ เปยยาลใหญ่ ที่อยู่ข้างท้ายข้อความ ให้อ่านว่า ละ หรือ และอื่นๆ เช่น

สิ่งของที่ซื้อขายกันในตลาดมี เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ น้ำตาล น้ำปลา ฯลฯ

อ่านว่า      สิ่ง-ของ-ที่-ซื้อ-ขาย-กัน
น้ำ- ปฺลา ละ

หรือ          สิ่ง-ของ-ที่-ซื้อ-ขาย-กัน
น้ำ- ปฺลา และ-อื่น-อื่น

๕.๒ เครื่องหมายไปยาลใหญ่ หรือ เปยยาลใหญ่ ที่อยู่ตรงกลางข้อความ อ่านว่า ละถึง เช่น

พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว มี ก ฯลฯ ฮ

อ่านว่า      พะ-ยัน-ชะ-นะ-ไท-สี่-สิบ-สี่-ตัว มี กอ ละ-ถึง ฮอ

ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๒