ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

นายกราชบัณฑิตยสภา

สมบูรณ์ สุขสำราญ-resize

ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑

ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒