ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง”
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง”

เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “ไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน”
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “ไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน”
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน จำนวน ๑ เรื่อง คือ ให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาชำระคำ และความหมายของคำเกี่ยวกับเพศในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้วภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับเรื่อง
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “ไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน”
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน”
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน จำนวน ๑ เรื่อง คือ การปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา “ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน”