การอ่านเครื่องหมายไม้ยมก หรือ ยมก

        เครื่องหมายไม้ยมก หรือ ยมก ที่เขียนหลังคำ วลี หรือ ประโยค ให้อ่านซ้ำคำ วลี หรือประโยคอีกครั้งหนึ่ง เช่น

เด็กเล็ก ๆ อ่านว่า เด็ก-เล็ก-เล็ก
แต่ละวัน ๆ อ่านว่า แต่-ละ-วัน-แต่-ละ-วัน
ในวันหนึ่ง ๆ อ่านว่า ไน-วัน-หฺนึ่ง-วัน-หฺนึ่ง

คำที่เป็นคำซ้ำ ต้องใช้ไม้ยมกหรือยมกเสมอให้อ่านซ้ำคำอีกครั้งหนึ่ง เช่น

สีดำ ๆ อ่านว่า สี-ดำ-ดำ
เด็กตัวเล็ก ๆ อ่านว่า เด็ก-ตัว-เล็ก-เล็ก

ที่มา หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๘๑