การอ่านชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

คำ อ่านว่า
ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ปะ-ถม-จุน-ละ-จอม-เก ฺล้า-วิ-เสด
ปฐมจุลจอมเกล้า ปะ-ถม-จุน-ละ-จอม-เก ฺล้า
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ทุ-ติ-ยะ-จุน-ละ-จอม-เก ฺล้า-วิ-เสด
ทุติยจุลจอมเกล้า ทุ-ติ-ยะ-จุน-ละ-จอม-เก ฺล้า
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ตะ-ติ-ยะ-จุน-ละ-จอม-เก ฺล้า-วิ-เสด
ตติยจุลจอมเกล้า ตะ-ติ-ยะ-จุน-ละ-จอม-เก ฺล้า
จตุตถจุลจอมเกล้า จะ-ตุด-ถะ-จุน-ละ-จอม-เก ฺล้า

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

คำ อ่านว่า
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มะ-หา-ปะ-ระ-มา-พอน-ช้าง-เผือก
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป ฺระ-ถะ-มา-พอน-ช้าง-เผือก
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทะ-วี-ติ-ยา-พอน-ช้าง-เผือก
ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต ฺริ-ตา-พอน-ช้าง-เผือก
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัด-ตุ-ระ-ถา-พอน-ช้าง-เผือก
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบ็น-จะ-มา-พอน-ช้าง-เผือก

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

คำ อ่านว่า
มหาวชิรมงกุฎ มะ-หา-วะ-ชิ-ระ-มง-กุด
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป ฺ ระ-ถะ-มา-พอน-มง-กุด-ไท
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ทะ-วี-ติ-ยา-พอน-มง-กุด-ไท
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต ฺ ริ-ตา-พอน-มง-กุด-ไท
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จัด-ตุ-ระ-ถา-พอน-มง-กุด-ไท
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เบ็น-จะ-มา-พอน-มง-กุด-ไท

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

คำ อ่านว่า
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ปะ-ถม-ดิ-เ ห ฺรก-คุ-นา-พอน
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ทุ-ติ-ยะ-ดิ-เ ห ฺรก-คุ-นา-พอน
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ตะ-ติ-ยะ-ดิ-เ ห ฺรก-คุ-นา-พอน
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จะ-ตุด-ถะ-ดิ-เ ห ฺรก-คุ-นา-พอน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ เบ็น-จะ-มะ-ดิ-เ ห ฺรก-คุ-นา-พอน
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ เ ห ฺ รียน-ทอง-ดิ-เ ห ฺรก-คุ-นา-พอน
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ เ ห ฺ รียน-เงิน-ดิ-เ ห ฺรก-คุ-นา-พอน

ที่มา  หนังสือ อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๖๔-๖๖