วิภัชภาค

        ชื่อเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ :–

        มีหลักเกณฑ์การใช้ดังต่อไปนี้

        ใช้หลังคำ “ดังนี้” “ดังต่อไปนี้” เพื่อแจกแจงรายการ รายการที่ตามหลังเครื่องหมายวิภัชภาคให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ และใช้กับรายการที่แจกแจงครบทุกรายการ

ตัวอย่าง

        การสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้ :–

            กรมวิชาการ
            กรมอาชีวศึกษา
            กรมวิชาการเกษตร
            กรมอนามัย
            กรมการแพทย์

ที่มา : หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ฯ หน้า  ๑๓