การอ่านชื่อพระอารามหลวง

กวิศราราม กะ– ห ฺ วิด-สะ-รา-ราม .ลพบุรี
จักรวรรดิราชาวาส จัก– ก ฺ ระ- ห ฺ วัด-ดิ-รา-ชา-วาด กทม.
จันทรสโมสร จัน-สะ-โม-สอน กทม.
จุฑาทิศธรรมสภาราม จุ-ทา-ทิด-ทำ-มะ-สะ-พา-ราม .ชลบุรี
เจียงอีศรีมงคลวราราม เ จ ียง– อ ี -สี -มง-คน- วะ-รา-ราม .ศรีสะเกษ
ชัยพฤกษมาลา ไช-ยะ- พ ฺ รึก-สะ-มา-ลา กทม.
ชินวราราม ชิน-นะ-วะ-รา-ราม .ปทุมธานี
ชุมพลนิกายาราม ชุม-พน-นิ-กา-ยา-ราม .พระนครศรีอยุธยา
ตรีทศเทพ ต ฺ รี-ทด-สะ-เทบ กทม.
ตานีนรสโมสร ตา-นี-นะ-ระ-สะ-โม-สอน .ปัตตานี
เทพศิรินทราวาส เทบ-สิ-ริน-ทะ-รา-วาด กทม.
ธรรมามูล ทำ-มา-มูน .ชัยนาท
นรนาถสุนทริการาม นอ-ระ-นาด-สุน-ทะ-ริ-กา-ราม กทม.
นิเวศธรรมประวัติ นิ-เวด-ทำ-มะ-ป ฺ ระ – ห ฺ วัด .พระนครศรีอยุธยา
บพิตรพิมุข บอ-พิด-พิ-มุก กทม.
บรมนิวาส บอ-รม-มะ-นิ-วาด กทม.
บรมวงศ์อิศรวราราม บอ-รม-มะ-วง-อิด-สะ- ห ฺ ระ-วะ-รา-ราม .พระนครศรีอยุธยา
บวรนิเวศวิหาร บอ-วอน-นิ-เวด-วิ-หาน กทม.
บวรมงคล บอ-วอน-มง-คน กทม.
บุญวาทย์วิหาร บุน-ยะ-วาด-วิ-หาน .ลำปาง
บุรณศิริมาตยาราม บุ-ระ-นะ-สิ- ห ฺ ริ-มาด-ตะ-ยา-ราม กทม.
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เบ็น-จะ-มะ-บอ-พิด-ดุ-สิด-วะ-นา-ราม กทม.
ปทุมคงคา ปะ-ทุม-คง-คา กทม.
ปทุมวนาราม ปะ-ทุม-วะ-นา-ราม กทม.
ปรมัยยิกาวาส ปะ-ระ-ไม-ยิ-กา-วาด .นนทบุรี
ประยุรวงศาวาส ป ฺ ระ-ยุ-ระ-วง-สา-วาด กทม.
พรหมนิวาส พ ฺ รม-มะ-นิ-วาด .พระนครศรีอยุธยา
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พ ฺ ระ-เชด-ตุ-พน-วิ-มน-มัง-คะ-ลา-ราม กทม.
พระธาตุหริภุญชัย พ ฺ ระ-ทาด-หะ-ริ-พุน-ไช, พ ฺ ระ-ทาด-หะ- ห ฺ ริ-พุน-ไช .ลำพูน
พระบรมธาตุ พ ฺ ระ-บอ-รม-มะ-ทาด .ชัยนาท, จ.กำแพงเพชร
พระปฐมเจดีย์ พ ฺ ระ-ปะ-ถม-มะ-เจ-ดี .นครปฐม
พระศรีรัตนศาสดาราม พ ฺ ระ-สี-รัด-ตะ-นะ-สาด-สะ-ดา-ราม กทม.
พิชยญาติการาม พิ-ชะ-ยะ-ยา-ติ-กา-ราม กทม.
เพชรสมุทร เพ็ด-ชะ-สะ- ห ฺ มุด .สมุทรสงคราม
มกุฏกษัตริยาราม มะ-กุด-กะ-สัด-ต ฺ ริ-ยา-ราม กทม.
มงคลนิมิตร มง-คน-นิ-มิด .ภูเก็ต
มณีชลขัณฑ์ มะ-นี-ชน-ละ-ขัน .ลพบุรี
มหรรณพาราม มะ-หัน-นะ-พา-ราม กทม.
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ มะ-หา-ทาด-ยุ-วะ-ราด-รัง-สะ- ห ฺ ริด กทม.
มหาพฤฒาราม มะ-หา- พ ฺ รึด-ทา-ราม กทม.
มหาสมณาราม มะ-หา-สะ-มะ-นา- ราม .เพชรบุรี
โมลีโลกยาราม โม-ลี-โลก-กะ-ยา-ราม กทม.
รัชฎาธิษฐาน รัด-ชะ-ดา-ทิด-ถาน กทม.
ราชคฤห์ ราด-ชะ- ค ฺ รึ กทม.
ราชนัดดาราม ราด-ชะ-นัด-ดา-ราม กทม.
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราด-ชะ-บอ-พิด-สะ-ถิด-มะ-หา-สี-มา-ราม กทม.
ราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราด-ชะ- ป ฺ ระ-ดิด-สะ-ถิด-มะ-หา-สี-มา-ราม กทม.
ราชผาติการาม ราด-ชะ-ผา-ติ-กา-ราม กทม.
ราชโอรสาราม ราด-ชะ-โอ-ระ-สา-ราม กทม.
วชิรธรรมสาธิต วะ-ชิ-ระ-ทำ-มะ-สา-ทิด กทม.
ศรีสุริยวงศ์ สี-สุ-ริ-ยะ-วง .ราชบุรี
สมุหประดิษฐ์ สะ– ห ฺ มุ-หะ-ปฺระ-ดิด .สระบุรี
สังเวชวิศยาราม สัง-เวด-วิด-สะ-ยา-ราม กทม.
สัตตนาถปริวัตร สัด-ตะ-หฺนาด-ปะ-ริ-วัด .ราชบุรี
สิริจันทรนิมิตร สิ– ห ฺ ริ-จัน-ทะ-ระ-นิ-มิด .ลพบุรี
สุทธิวาตวราราม สุด-ทิ-วาด-วะ-รา-ราม .สมุทรสาคร
สุทัศนเทพวราราม สุ-ทัด-เทบ-พะ-วะ-รา-ราม กทม.
สุปัฏนาราม สุ-ปัด-ตะ-นา-ราม .อุบลราชธานี
สุรชายาราม สุ-ระ-ชา-ยา-ราม .ราชบุรี
โสธรวราราม โส-ทอน-วะ-รา-ราม .ฉะเชิงเทรา
โสมนัสวิหาร โสม-มะ-นัด-วิ-หาน กทม.
ใหม่อมตรส ใ ห ฺ ม่-อะ-มะ-ตะ-รด กทม.
อมรินทราราม อะ-มะ-ริน- ท ฺ รา-ราม กทม.
อรุณราชวราราม อะ-รุน-ราด-ชะ-วะ-รา-ราม กทม.
อัมพวันเจติยาราม อำ-พะ-วัน-เจ-ติ-ยา-ราม .สมุทรสงคราม
อินทรวิหาร อิน-ทะ-ระ-วิ-หาน กทม.

ที่มา  หนังสือ อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๕๘-๖๓