เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสวัสดิการ และกรณีศึกษาผู้สูงอายุในประเทศไทย (ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร)

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสวัสดิการ และกรณีศึกษาผู้สูงอายุในประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสวัสดิการ และกรณีศึกษาผู้สูงอายุในประเทศไทย

จิตวิทยาของความไม่สอดคล้องด้านการรู้คิด (รศ. ดร.ธีระพร อุวรรณโณ)

จิตวิทยาของความไม่สอดคล้องด้านการรู้คิด
Psychology of cognitive dissonance
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพร อุวรรณโณ
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
จิตวิทยาของความไม่สอดคล้องด้านการรู้คิด Psychology of cognitive dissonance

ครอบครัวสดใสไร้ความรุนแรง (ผศ. ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์)

ครอบครัวสดใสไร้ความรุนแรง
ผศ. ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
กรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคราวประชุมในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ครอบครัวสดใสไร้ความรุนแรง

การปรับพฤติกรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุขในครอบครัว (รศ. ดร.ธีระพร อุวรรณโณ)

การปรับพฤติกรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุขในครอบครัว
รศ. ดร.ธีระพร อุวรรณโณ
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

การปรับพฤติกรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุขในครอบครัว

“อยู่ดีมีสุข” ความหวังของครอบครัวในสังคมไทย (รศ. ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์)

“อยู่ดีมีสุข” ความหวังของครอบครัวในสังคมไทย
รศ. ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

“อยู่ดีมีสุข” ความหวังของครอบครัวในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ และการนำไปสู่การปฏิบัติ (ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร)

ยุทธศาสตร์ชาติ และการนำไปสู่การปฏิบัติ
Putting Thailand’s National Strategy into Action

ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร
ภาคีสมาชิก
ประเภทวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ชาติ และการนำไปสู่การปฏิบัติ Putting Thailand’s National Strategy into Action

การศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม (รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ)

การศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

Inclusive Education for Social Justice

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

การศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

แม่เดี่ยว : กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐ (รศ. ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร)

บทความทางวิชาการ

แม่เดี่ยว : กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐

โดย รศ. ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

แม่เดี่ยว : กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน (ขวัญเนตร สุขใจ)

บทความทางวิชาการ

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน

โดย ขวัญเนตร สุขใจ

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน