การปรับพฤติกรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุขในครอบครัว
รศ. ดร.ธีระพร อุวรรณโณ
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

การปรับพฤติกรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุขในครอบครัว