จิตวิทยาของความไม่สอดคล้องด้านการรู้คิด
Psychology of cognitive dissonance
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพร อุวรรณโณ
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
จิตวิทยาของความไม่สอดคล้องด้านการรู้คิด Psychology of cognitive dissonance