“อยู่ดีมีสุข” ความหวังของครอบครัวในสังคมไทย
รศ. ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

“อยู่ดีมีสุข” ความหวังของครอบครัวในสังคมไทย