บทความทางวิชาการ

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน

โดย ขวัญเนตร สุขใจ

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน