ยุทธศาสตร์ชาติ และการนำไปสู่การปฏิบัติ
Putting Thailand’s National Strategy into Action

ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร
ภาคีสมาชิก
ประเภทวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ชาติ และการนำไปสู่การปฏิบัติ Putting Thailand’s National Strategy into Action