ที่ระลึก
เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕
ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวาย

ปก

 

บรมราชินีนาถราชสดุดี

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

คำนำ

 

กิจกรรมในศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ไสว มงคลเกษม

ตุ๊กตาไทยบางเสด็จ

จุลทัศน์ พยาฆรานนท์

การอนุรักษ์สัตว์ป่า พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

โอภาส ขอบเขตต์

โครงการ “ป่ารักน้ำ” ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สง่า สรรพศรี

การเสด็จประพาสสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓

พล.ต.จ. ม.ล.มานิจ ชุมสาย

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

 

รัฐบาลและฝ่ายปกครอง

ประยูร กาญจนดุล

มาตรการกฎหมายกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

ไชยยศ เหมะรัชตะ

ทิศทางของแผนสวัสดิการสังคมในแผน ๗

นิคม จันทรวิทุร

พระพุทธเจ้ากับการยกสถานภาพสตรี

จำนงค์ ทองประเสริฐ

ความสัมพันธ์ระหว่างสังสารวัฏกับมรรคผลนิพพานในพุทธปรัชญา

สุนทร ณ รังษี

โสเภณีในสมัยพุทธกาล

ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์

การสูญเสียจิตสำนึกทางศีลธรรมในสังคมเทคโนโลยี

ปรีชา ช้างขวัญยืน

การพัฒนาเศรษฐกิจกับบทบาทของพระพุทธศาสนา

สมพร เทพสิทธา

ศาสนาคริสต์กับสิ่งแวดล้อม

กีรติ บุญเจือ

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีกับการศึกษาภาคบังคับ

วุฒิชัย มูลศิลป์

การศึกษาภาวะผู้นำทางการศึกษา

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

ความคิดเรื่องการฝึกหัดครูในระดับปริญญา

สาโรช บัวศรี

เคานต์ คามิลโล เบนโซ ดิ คาวัวร์

เพ็ญศรี ดุ๊ก

มองโกเลียและชาวมองโกล

เพ็ชรี สุมิตร

ประวัติชนอเมริกันผิวดำโดยสังเขป

สมร นิติทัณฑ์ประภาศ

สำนักวิทยาศาสตร์

 

พรรณพืชไทยเฉพาะถิ่นที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

เต็ม สมิตินันทน์

จิตรลดา

วิเชียร จีรวงส์

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

ธวัชชัย สันติสุข

พรรณไม้ต้นแบบบางชนิดของประเทศไทย

จำลอง เพ็งคล้าย

ความคงทนของภาพถ่ายและการอนุรักษ์ภาพถ่าย

ศักดา ศิริพันธุ์

การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

ศรีศักดิ์ จามรมาน

การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาชนบท

ครรชิต มาลัยวงศ์

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ไพรัช ธัชยพงษ์

บทบาทของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีในการออกแบบและการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่อง

ปกรณ์ อดุลพันธุ์

จะป้องกันผู้ป่วยโรคไตอักเสบให้พ้นจากไตวายได้ไหม?

ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

โรคมัยโคแบคทีเรียมในประเทศไทย

สมชัย บวรกิตติ

การวินิจฉัยโรคโดยวิธี Polymerase Chain Reaction

บูรณะ ชวลิตธารง

Study of blood Vessels with Vascular Corrosion Cast Technique in Conjunction with Scanning Electron Microscopy

เรือน สมณะ

The Bangkok Biomaterial Center Under the Patronage of H.R.H. Princess Galyani Vadhana

ยงยุทธ วัชรดุลย์

การพบเส้นไหมบนโครงกระดูกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

สุด แสงวิเชียร

ระบบร่วมผลิตความร้อนและกำลังจากชีวมวล

ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

การสกัดน้ำมันออกจากรำข้าวในฟลูอิไดซ์เบดแบบกึ่งต่อเนื่อง

สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ

สภาวะน้ำมันปิโตรเลียมของไทย

สุภาพ ภู่ประเสริฐ

ประวัติการวิจัยมะเกลือ

กำจร มนุญปิจุ

อนาคตสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นมรดกของทุกคน

ทศพร วงศ์รัตน์

อเนกอนันตภพ

ระวี ภาวิไล

ดินดำ

สำราญ วังศพ่าห์

สำนักศิลปกรรม

 

มรดกสถาปัตยกรรมไทย

น.อ.สมภพ ภิรมย์ ร.น.

สมเด็จพระแม่เจ้า

ประกิต บัวบุศย์

ความรักของแม่ในรามเกียรติ์

ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์

พรรณไม้ต่างถิ่นที่เข้ามาในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕

ไขแสง ศุขะวัฒนะ

รูปทรงสตรีในสายตาของศิลปินสมัยใหม่

อัศนีย์ ชูอรุณ

หัตถกรรมเศษเหล็กฝรั่งเศส

สิทธา พินิจภูวดล

คณะทำงานจัดทำหนังสือ

 

รายนามผู้สนับสนุนการพิมพ์