ปก  
สารบัญ  
แนวคิดและวิธีการประเมินแบบอิงเกณฑ์อิงกลุ่มเพื่อคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ .๒๕๕๔๒๕๕๘ หน้า ๑๖๓-๑๗๕
ผู้นำการปฏิรูปในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มความสามารถเชิงนวัตกรรม หน้า ๑๗๖-๑๘๗
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ : การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ หน้า ๑๘๘-๒๐๔
สารสนเทศกับการตัดสินใจ หน้า ๒๐๕-๒๑๗
ใยหินในเวอร์มิคิวไลต หน้า ๒๑๘-๒๒๐
โรคความดันโลหิตสูงในเชิงทฤษฎีการแพทย์แผนไทย หน้า ๒๒๑-๒๓๐
หลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับดวงจันทร์ หน้า ๒๓๑-๒๔๔
บทละครเรื่อง ฝูงตั๊กแตน หน้า ๒๔๕-๒๕๕
พระจันทร์ กับ ดนตรีไทย หน้า ๒๕๖-๒๗๒
ทฤษฎีการออกเสียงคำไทยตามหลักภาษาศาสตร์ หน้า ๒๗๓-๒๘๗
บทละครรำเรื่องขุนช้างขุนแผน ชุดแต่งงานพระไวย การเล่าวรรณคดีโบราณแก่คนสมัยใหม่ได้อย่างอนุรักษ์และสร้างสรรค์ หน้า ๒๘๘-๓๐๙
การสร้างภาพลักษณ์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในยวนพ่ายโคลงดั้นด้วยการใช้ข้อมูลวรรณคดี หน้า ๓๑๐-๓๒๓
นวัตกรรมการจัดการปัญหา การทุจริตตามระบบและเชิงพฤติกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หน้า ๓๒๔-๓๔๒