โครงการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร

เรื่อง ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต

โดย สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร (ห้อง ๑๐๑)

อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือโครงการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต