กายภาพ

          คำว่า กายภาพ มีหลายความหมาย  ความหมายที่ ๑  กายภาพ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีชีวิต ตรงข้ามกับคำว่า ชีวภาพ เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพศึกษาสิ่งไม่มีชีวิต ส่วนวิทยาศาสตร์ชีวภาพศึกษาสิ่งมีชีวิต.  สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์.  นักวิทยาศาสตร์ที่วิเคราะห์กลไกการทำงานของโปรตีนต้องศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของโปรตีน. ความหมายที่ ๒ หมายถึง ลักษณะทางร่างกาย ซึ่งตรงข้ามกับจิตใจ เช่น นวนิยายเรื่องนี้ผู้เขียนพรรณนาลักษณะทางกายภาพของตัวละครทุกตัวอย่างละเอียด.  การพรรณนาทางกายภาพ จะบรรยายลักษณะ เช่น รูปร่างผอมบาง ผิวขาว  ผมดำยาวประบ่า. ความหมายที่ ๓ กายภาพ หมายถึง ลักษณะทางร่างกายตามเผ่าพันธุ์ เช่น ลักษณะทางกายภาพของคนยุโรปคือมีผิวขาว ลักษณะทางกายภาพของคนเอเชียคือมีผิวเหลือง ผมดำตรง. ความหมายที่ ๔  กายภาพ หมายถึง รูปลักษณ์ หรือรูปแบบ ต่างกับหน้าที่ เช่น ในการประเมินคุณภาพของสินค้า ถ้าพิจารณาเพียงลักษณะทางกายภาพ จะได้ข้อมูลไม่เพียงพอ ต้องคำนึงถึงหน้าที่และวิธีการใช้งานด้วย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.