การอ่านบ้านเลขที่

          เมื่อ ๒-๓ สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้โทรศัพท์มาสอบถามถึงวิธีการอ่านบ้านเลขที่ว่า ควรอ่านอย่างไรจึงจะถูกต้อง ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายให้กับผู้ที่โทรศัพท์มาสอบถามได้รับทราบไปแล้ว และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ จึงขอนำมาอธิบายอีกครั้งในคอลัมน์ “องค์ความรู้ภาษาไทยโดยราชบัณฑิตยสถาน” เพื่อให้ผู้อ่านเดลินิวส์ได้รับทราบด้วย ดังนี้

          บ้านเลขที่ที่มีเครื่องหมายทับ ( / ) และบ้านเลขที่ที่ไม่มีเครื่องหมายทับ ( / ) มีหลักการอ่านเหมือนกัน คือ บ้านเลขที่ซึ่งมีตัวเลข ๒ หลัก ให้อ่านแบบจำนวนเต็ม และบ้านเลขที่ซึ่งมีตัวเลข ๓ หลักขึ้นไป ให้อ่านแบบเรียงตัวหรือแบบจำนวนเต็มก็ได้ ส่วนตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายทับ ( / ) ให้อ่านแบบเรียงตัว ตัวอย่าง

          บ้านเลขที่ ๑๐ อ่านว่า บ้าน-เลก-ที่  สิบ
          บ้านเลขที่ ๔๑๔ อ่านว่า บ้าน-เลก-ที่  สี่-หฺนึ่ง-สี่  หรือ  บ้าน-เลก-ที่  สี่-ร้อย-สิบ-สี่
          บ้านเลขที่ ๕๖/๓๔๒ อ่านว่า บ้าน-เลก-ที่  ห้า-สิบ-หก  ทับ  สาม-สี่-สอง
          บ้านเลขที่ ๖๕๗/๒๑ อ่านว่า บ้าน-เลก-ที่  หก-ห้า-เจ็ด  ทับ  สอง-หฺนึ่ง  หรือ  บ้าน-เลก-ที่  หก-ร้อย-ห้า-สิบ-เจ็ด  ทับ  สอง-หฺนึ่ง
          สำหรับกลุ่มตัวเลขที่มีเลข ๐ นำหน้า ให้อ่านแบบเรียงตัวเสมอ ตัวอย่าง
          บ้านเลขที่ ๐๘๖๔/๑๑๐๘ อ่านว่า บ้าน-เลก-ที่  สูน-แปด-หก-สี่  ทับ  หฺนึ่ง-หฺนึ่ง-สูน-แปด

พรทิพย์  เดชทิพย์ประภาพ