การใช้เครื่องหมายในการบอกเวลา

          ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีประเด็นคำถามหนึ่งที่มีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสื่อมวลชนเองก็ตามว่า การใช้เครื่องหมายในการบอกเวลาที่ถูกต้องควรใช้เครื่องหมายใด และการใช้เครื่องหมายจุดในการบอกเวลานั้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

          การใช้เครื่องหมายในการบอกเวลานั้น ตามหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและอื่น ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน กำหนดให้ใช้เครื่องหมายในการบอกเวลาได้ ๒ เครื่องหมาย คือ จุด มีรูปดังนี้ . และ ทวิภาค มีรูปดังนี้ : ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการใช้เพื่อบอกเวลาดังนี้

          ๑. จุด ใช้คั่นระหว่างชั่วโมงกับนาที เพื่อบอกเวลา เช่น ๑๓.๓๐ น. ๐๘.๒๑ น. ทั้งนี้ อาจเขียนเลขบอกชั่วโมงเป็นเลข ๑ หลักก็ได้ เช่น ๘.๒๑ น.

          ๒. ทวิภาค ใช้คั่นบอกเวลา ซึ่งใช้คั่นระหว่างชั่วโมงกับนาที หรือชั่วโมงกับนาทีกับวินาที เช่น ๑๓:๓๐ น. ๑๖:๓๗:๒๓

          ดังนั้น หากประสงค์จะบอกเวลาเฉพาะชั่วโมงกับนาที ในภาษาไทยใช้ได้ ๒ เครื่องหมาย คือ จุด และ ทวิภาค หากประสงค์จะบอกเวลาที่มีวินาทีด้วย ใช้เครื่องหมายทวิภาค เพื่อมิให้ใช้เครื่องหมายหลายเครื่องหมายในการบอกเวลาเดียวกัน และหากประสงค์จะบอกเวลาที่มีเศษวินาที ใช้เครื่องหมายจุดคั่นระหว่างวินาทีกับเศษวินาที เพราะเศษวินาทีเป็นเลขทศนิยม ซึ่งใช้เครื่องหมายจุดคั่น เช่น ๑๓:๕๖:๓๔.๗๘

          อนึ่ง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เคยให้ข้อมูลเรื่องดังกล่าวว่า ตามมาตรฐาน ISO 8601 ซึ่งเป็นมาตรฐานการบอกเวลาสากลนั้น จะเรียงลำดับจากหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยเล็ก คือ ชั่วโมง นาที วินาที และใช้เป็นเลข ๒ หลักเรียงต่อกัน เช่น เวลา ๑๓:๓๐:๒๔ เขียนเป็น ๑๓๓๐๒๔ ซึ่งทำให้เกิดความสับสน จึงอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายทวิภาคคั่นระหว่างชั่วโมง นาที วินาที ได้ อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ทั้ง ๒ หลักเกณฑ์นั้น มิได้บังคับให้ใช้ ทั้งนี้ สุดแต่ผู้ใช้ประสงค์จะใช้ตามหลักเกณฑ์ใด และในข้อความหนึ่ง ๆ ควรใช้เพียงหลักเกณฑ์เดียวเพื่อมิให้ลักลั่นกัน

นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร