คนสวีเดน หรือ คนสวีดิช

          คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชนชาติเมื่อไปประกอบกับคำนามมักจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนทับศัพท์เนื่องจากไม่แน่ใจว่าควรจะทับศัพท์ในรูปคำคุณศัพท์นั้นหรือไม่ เช่น Italian food อาหารอิตาเลียน หรือ อาหารอิตาลี American writer นักเขียนอเมริกัน หรือ นักเขียนอเมริกา German people คนเยอรมัน หรือ คนเยอรมนี Hawaiian dance ระบำฮาวาย หรือ ระบำฮาวายเอียน ราชบัณฑิตยสถานได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนดังนี้

          คำคุณศัพท์เกี่ยวกับชนชาติต่าง ๆ ให้ทับศัพท์ในรูปคำนามที่เป็นชื่อประเทศ เช่น Swedish people = คนสวีเดน Hungarian dance = ระบำฮังการี ยกเว้นชื่อที่เคยใช้มานานแล้ว ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ใช้ว่า…เยอรมัน เช่น ภาษาเยอรมัน ประเทศกรีช ใช้ว่า…กรีก เช่น เรือกรีก ประเทศไอร์แลนด์ ใช้ว่า…ไอริช เช่น ชาวไอริช ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้ว่า…ฮอลันดา เช่น ชาวฮอลันดา หรือ…ดัตช์ เช่น ภาษาดัตช์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ว่า…สวิส เช่น ผ้าสวิส สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ใช้ว่า…อังกฤษ เช่น คนอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ใช้ว่า…อเมริกัน เช่น รถอเมริกัน สำหรับสหภาพโซเวียต ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำคุณศัพท์ ๒ คำ คือ Soviet…และ Russian…ใช้ว่า …โซเวียต และ …รัสเซีย เช่น Soviet Style (of architecture) = (สถาปัตยกรรม) แบบโซเวียต Russian food = อาหารรัสเซีย

          เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้ก็จะได้คำตอบว่า อาหารอิตาลี นักเขียนอเมริกัน คนเยอรมัน และระบำฮาวาย สำหรับ Hawaii แม้มิใช่ชื่อประเทศ แต่ก็พอจะอนุโลมให้ใช้ตามหลักเกณฑ์นี้ได้เนื่องจากเป็นคำประเภทเดียวกัน ในกรณีของประเทศพม่า แม้จะเปลี่ยนชื่อทางการเป็น Union of Myanmar แล้วก็ตาม ราชบัณฑิตยสถานและกระทรวงการต่างประเทศยังเห็นควรให้ใช้ชื่อภาษาไทยว่า สหภาพพม่า ตามที่ใช้กันมาแต่เดิม มิใช่ สหภาพเมียนมาร์ ดังที่มีผู้ใช้กันอยู่ ในภาษาอังกฤษจะพบคำคุณศัพท์เกี่ยวกับชนชาติพม่า ๒ คำ คือ Burmese กับ Myanman แต่ทั้ง ๒ คำ เมื่อไปประกอบคำนามก็ให้ใช้ว่า พม่า

          แสงจันทร์  แสนสุภา