คอมพิวเตอร์

ถาม : คอมพิวเตอร์คืออะไร

ตอบ : คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ทำตามคำสั่งเพื่อเปลี่ยนข้อมูลไปตามความต้องการของผู้ใช้

ถาม : มีชื่อเป็นภาษาไทยไหม

ตอบ : ตอนที่คอมพิวเตอร์เข้ามาสู่เมืองไทยใหม่ ๆ เมื่อประมาณ ๕๐ ปีก่อนนั้น  เราเห็นว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้เหมือนกับมีสมอง ก็เลยเรียกกันว่า “สมองกล” ต่อมามีการบัญญัติศัพท์ “คณิตกรณ์” (อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-กอน) ซึ่งแปลว่า “เครื่องมือคำนวณ” คำนี้มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า “computer” (สะกดว่า c-o-m-p-u-t-e-r)  ซึ่งมาจากคำว่า compute (สะกดว่า c-o-m-p-u-t-e) ที่แปลว่า “คำนวณ” แต่ชื่อนี้ก็ไม่ได้รับความนิยม   เราจึงใช้คำทับศัพท์ว่า “คอมพิวเตอร์” ต่อไป เพราะเข้าใจความหมายได้ชัดเจนดีแล้ว

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.