จามร

          จามร (อ่านว่า จา-มอน) เขียน จ จาน  สระอา  ม ม้า  ร เรือ. เป็นชื่อเครื่องสูงอย่างหนึ่งที่ถือเข้าในกระบวนพระราชยาน. เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ตั้งยอดแหลมขึ้น และมีส่วนประดับเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กต่อยอดอีกส่วนหนึ่ง มีด้ามยาวสำหรับพนักงานถือชูขึ้น. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (อ่านว่า นะ-ริด-สะ-รา-นุ-วัด-ติ-วง) ทรงสันนิษฐานว่า จามร น่าจะมาจากคำ จามรี และหมายถึงแส้ขนหางจามรี ซึ่งเป็นของสำคัญสิ่งหนึ่งรวมอยู่ในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ คือสิ่งที่แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์ แต่เมื่อเปลี่ยนจากแส้มาเป็นพัด จึงทำเป็นพัดยอดแหลม เหมาะที่จะถือเข้ากระบวนพระราชยาน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.