ฉาบ

          คำว่า ฉาบ มี ๒ ความหมาย ความหมายหนึ่ง ฉาบเป็นชื่อเครื่องดนตรีประเภทตีประกอบจังหวะ ทำด้วยโลหะเป็นแผ่นกลมมีปุ่มนูนตรงกลาง ตรงปุ่มนี้เจาะรูไว้ ๒ รู ร้อยเชือกหรือเส้นหนังไว้สำหรับใช้มือสอดเข้าเพื่อถือตี ฉาบชุดหนึ่งมี ๒ อันเท่ากัน ฉาบมีชุดใหญ่กับชุดเล็ก ใหญ่กว่ากันประมาณ ๑ เท่าตัว  ผู้ตีถือฉาบไว้ด้วยมือทั้งสอง แล้วตีประกบตามจังหวะของเพลง ชื่อที่เรียกว่า ฉาบ น่าจะมาจากเสียงของเครื่องดนตรีนี้.

          ฉาบ อีกคำหนึ่ง เป็นคำกริยา แปลว่า ทา เกลือก หรือเคลือบบนผิว เช่น ผนังห้องนี้ก่ออิฐและฉาบปูนไว้เรียบ ๆ. ยายฝานกล้วยเป็นแผ่น ทอดน้ำมันแล้วฉาบน้ำตาลทำเป็นกล้วยฉาบ. ฉาบ เป็นกริยาทาเพื่อปกปิดสิ่งที่ไม่งดงามหรือไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น จึงใช้ว่า ฉาบหน้า ทำให้เห็นแต่ที่ดีที่งาม เช่น พอจะมีแขกมาบ้าน เขาก็เอาดอกไม้มาแต่งบ้านฉาบหน้าให้ดูสวยงาม.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.