ชาติ (๑)

ถาม : คำกล่าวที่ว่า “ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ” คำ “ชาติ” หมายความว่าอย่างไร?

ตอบ : คำ “ชาติ” มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ว่า ชาติ (ชา-ติ) ซึ่งมีความหมายหลายอย่าง เช่น ชนิด ความเกิด วงศ์วาน. ไทยนำคำ ชาติ (ชา-ติ) มาใช้ มีความหมายอย่างหนึ่งว่า ความเกิด. คำกล่าวที่ว่า “ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ” เป็นการเปรียบเทียบผู้ชายกับเสือ. คือ ถ้าเป็นเสือก็ต้องรักษาลายของเสือไว้ ถ้าเป็นชายก็ต้องรักษาความดี เป็นคนดี รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตนเองและวงศ์ตระกูลไว้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.