ชีวภาพ

          คำว่า ชีวภาพ  หมายถึง ชีวิต เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพทำให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ.  หมายถึง สิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต เช่น ภาวะซึมเศร้าอาจเกิดจากความไม่สมดุลของสารชีวภาพในสมอง. บางครั้งคำว่า ชีวภาพ ใช้เกี่ยวกับจุลินทรีย์และกระบวนการผลิตสิ่งที่ได้และเกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น เกษตรกรมักใช้วิธีการทางชีวภาพทำปุ๋ยหมัก. การกำจัดน้ำเสีย ด้วยน้ำหมักชีวภาพซึ่งมีจุลินทรีย์นับว่าได้ผลเป็นที่พอใจ. ในการทำสงครามนอกจากจะใช้ขีปนาวุธและยุทโธปกรณ์ต่างๆ ยังพบการใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพอีกด้วย. นอกจากนั้นคำว่า ชีวภาพ ยังมีความหมายตรงข้ามกับคำว่า กายภาพ  ในความหมายว่า สิ่งมีชีวิต ตรงข้ามกับ สิ่งไม่มีชีวิต เช่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครัวเรือนของเกษตรกรต้องมีทรัพยากรทางกายภาพ และชีวภาพเพียงพอต่อการดำรงชีพ. บุคลากรที่ทำงานเสี่ยงภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเองจากอันตรายทางกายภาพ และอันตรายทางชีวภาพ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.