ชื่อวัดที่สำคัญ

          วิสามานยนามเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก ยิ่งหากจะต้องเขียนด้วยแล้ว และเขียนผิดเพี้ยนออกไป ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นมีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์เพียงใด

          บทความนี้ขอนำเสนอชื่อวัดที่มักเขียนชื่อผิดเป็นอาจิณ

          วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร มักเขียนผิดเป็น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ราชวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า วัดสลัก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

          วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร มักเขียนผิดเป็น วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า วัดมกุฏกษัตริยาราม แต่ให้เรียกว่า วัดนามบัญญัติ ไปก่อน ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้เรียกว่า วัดมกุฏกษัตริยาราม

          วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มักเขียนผิดเป็น วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เดิมนิยมเรียกกันว่า วัดรั้วเหล็ก เนื่องจากมีรั้วเหล็กเป็นกำแพงวัดและบางช่วงเป็นรูปอาวุธ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เป็นผู้อุทิศสวนกาแฟสร้างวัดขึ้น

          วัดพิชยญาติการามวรวิหาร มักเขียนผิดเป็น วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร ชื่อของวัดนี้ตั้งให้พ้องกับราชทินนามของผู้บูรณปฏิสังขรณ์ คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดพิชยญาติการาม

          วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร มักเขียนผิดเป็น วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ สร้างในสมัยอยุธยา

          ดังนั้น วิสามานยนามจึงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักและศึกษาให้จงดี

   สำรวย นักการเรียน