ซับไพรม์

          เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็พูดถึงแต่ซับไพรม์ (subprime)  คนที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวก็คงจะคิดสงสัยอยู่เหมือนกันว่าหมายถึงอะไร  ราชบัณฑิตยสถาน โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์จึงได้เก็บศัพท์คำนี้ไว้ด้วยว่า  subprime lending  และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ตามหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานจึงมีศัพท์บัญญัติว่า การให้กู้ต่ำกว่ามาตรฐาน  ส่วนคำอธิบายมีดังนี้

          การให้กู้ต่ำกว่ามาตรฐาน  หมายถึง  การปล่อยกู้ให้แก่ผู้กู้หรือลูกค้าซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดหรือด้อยคุณภาพ  เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ ประวัติการชำระหนี้ในอดีตและสถานภาพทางการเงินไม่ดี  ในขณะเดียวกันลูกค้าด้อยคุณภาพดังกล่าวจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าปรกติ  เนื่องจากผู้ให้กู้ต้องการขยายตลาดการให้กู้ยืมของตนจึงต้องยอมเสี่ยงให้กู้ยืมแก่ลูกค้าที่ด้อยคุณภาพ  การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินอย่างกว้างขวาง  หากผู้ให้กู้ยืมนำลูกหนี้ตราสารต่าง ๆ ที่ให้กู้ยืมไปเป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมจากผู้ให้กู้ยืมในตลาดที่เป็นรายใหญ่  ทำให้ผู้ให้กู้ยืมรายใหญ่ในตลาดการเงินมีลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพเป็นจำนวนมาก  จนทำให้เกิดปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปราฏการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นในสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา ในราว ค.ศ. ๒๐๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐)  เนื่องจากสถาบันการเงินมีลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพแล้วไปกู้ต่อจากสถาบันการเงินรายใหญ่  ดังนั้นจึงทำให้ตราสารหนี้ในสถาบันการเงินทั้งระบบมีหนี้ด้อยคุณภาพเป็นจำนวนมาก  และเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินของโลกในเวลาต่อมา

            จินดารัตน์  โพธิ์นอก